Субота, 19.10.2019, 15:39
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Головна | Правила внутрішнього трудового розпорядку. | Мій профіль | Вихід
Меню сайту
Форма входу
Пошук
Статистика

Сайт відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації

2018 рік - "Я маю право"

НУШ

    ПРАВИЛА
    внутрішнього трудового розпорядку
працівників відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації

І. Загальні положення.
У відділі освіти:
1.1. Трудова дисципліна  ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної  праці. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
1.2. Дані Правила поширюються на всіх працівників відділу освіти.
1.3. Метою цих правил є визначення обов'язків працівників відділу освіти, передбачених нормами, які встановлює внутрішній трудовий розпорядок у відділі. Усі питання, пов'язані з застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, розв'язує начальник  відділу в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.
                   
ІІ. Робочий час і його використання.
2.1. Надурочна робота та робота у вихідні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом керівника відділу освіти.
2.2. Робота у вихідний день може компенсуватись за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі  у подвійному розмірі.
2.3. Керівник відділу освіти  залучає працівників  до чергування в  установі. Графік чергування затверджується керівником за погодженням з профспілковим комітетом. Забороняється залучати  до чергування вагітних жінок і матерів, які мають дітей до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів, або дітей віком до 14-ти років не можуть залучатися до чергування без їх згоди.
2.4. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.
2.5. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом 2-х років підряд.

        ІІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників.
3.1. Працівники відділу освіти приймаються на роботу за трудовими договорами, заступник начальника та головний спеціаліст на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
3.2. При прийнятті на роботу начальник відділу освіти зобов'язаний отримати від особи, що працевлаштовується:
-    подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;
-    пред'явлення паспорта;
-    пред'явлення диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;
військовослужбовці (звільнені) пред'являють військовий квиток;
медичний висновок, про відсутність протипоказань для роботи на  автотранспорті (водії);
санітарний паспорт з проходженням медичного огляду відповідно чинного законодавства.
При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу відомостей про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.
3.3. Працівники відділу освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
3.4. Прийняття на роботу оформляється наказом начальника відділу освіти, який оголошується працівнику під розписку.
3.5. На осіб, які попрацювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення від 29 липня 1993 року № 58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності  у відділі освіти.
Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на одного з методистів наказом „Про розподіл функціональних  обов'язків”.
3.6. Приймаючи або переводячи працівника в установленому порядку на іншу роботу, начальник відділу освіти зобов'язаний:
а) роз'яснити працівникові (під розпис) його права і функціональні обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.
б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.
в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.
г) проінструктувати працівника з охорони праці, виробничої санітарії гігієни праці та протипожежної охорони.
3.7. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в договорі.
3.8. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством. Звільнення працівників відділу освіти в зв'язкову із скороченням обсягу роботи може мати місце за умовами діючого законодавства. Звільнення працівників відділу освіти за результатами атестації, а також у випадках ліквідації відділу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
3.9. Припинення трудового договору оформляється наказом начальника відділу освіти.
3.10. Начальник відділу освіти зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиленням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
3.11. За порушення трудової  дисципліни до працівника відділу освіти може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
а) догана;
б) звільнення;
Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно п.3,4,7,8, ст. 40, ст.41 Кодексу законів про працю України.
3.12. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (керівник відділу освіти).

ІV. Основні права та обов'язки працівників.
4.1. Працівники відділу освіти мають право на :
- участь в громадському самоврядуванні;
- користування додатковою оплачуваною відпусткою;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- захист професійної честі, гідності.
4.2. Працівники відділу освіти зобов'язані:
- працювати сумлінно, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;
- своєчасно і точно виконувати розпорядження начальника відділу освіти;
виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
берегти обладнання, інвентар, матеріали.
Працівники відділу в установлені строки повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.
4.3. Працівники відділу освіти повинні:
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.
- особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбність, поміркованості, інших доброчинностей;
- додержуватися професійної етики, моралі, поважати людську гідність;
- створювати організаційні умови для безперервного фахового вдосконалення, кваліфікації педагогічних і керівних працівників освіти;
- забезпечити порядок на робочому місці.
4.4. Коло обов'язків, що їх виконує кожний працівник за своєю посадою, визначається посадовим інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і освітньо-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положенням про районний методичний кабінет (Наказ Міносвіти від 18.03.97 р. №72, наказ відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації № 230 від 16.11.2001р.), положенням про службу охорони  праці від 19.05.2005 р., положенням про логопедичні пункти системи освіти (наказ Міносвіти від 13.05.95р. № 135), положенням про районний відділ освіти (розпорядження голови райдержадміністрації від 08.10.2001 р., 634) і правилами внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти, де ці обов'язки конкретизуються, а також щорічними наказами начальника відділу освіти „Про розподіл функціональних обов'язків серед працівників структурних підрозділів”.

V. Основні обов'язки начальника відділу освіти.
5.1.  Начальник відділу освіти зобов'язаний:
- визначити працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
- впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції працівників, спрямовані на поліпшення роботи відділу освіти;
- організувати атестацію і професійне навчання працівників відповідно до угод;
- видавати заробітну плату працівникам у встановлені строки.
- надавати відпустки всім працівникам відповідно до графіка відпусток.
- забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;
- дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління,  зміцнення договірної та трудової дисципліни;
- додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників відділу освіти, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;
- своєчасно подавати центральним органам державної виконавської влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховної роботи у закладах освіти району;
- забезпечити належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати умови для зберігання верхнього одягу працівників.VІ. Робочий час і його використання.
6.1. Для працівників відділу освіти з нормованим робочим днем установлюється п'ятиденний робочий з двома вихідними днями.

Режим роботи для працівників відділу з нормованим робочим днем : 
Понеділок – четвер з 8.00 до 17.00
П’ятниця з 8.00 до 15.45
Перерва з 12.00 до 12.45   

Вчителі-логопеди працюють відповідно з "Положенням про логопедичні пункти системи освіти” від 31.09.1993 р. за графіком, затвердженим начальником відділу освіти.
Для окремих працівників може бути передбачений інший режим роботи, затверджений начальником відділу освіти.
В межах робочого часу працівники відділу повинні виконувати тільки свої функціональні обов'язки відповідно до посади.

6.2. При відсутності працівника начальник відділу освіти зобов'язаний вжити заходів щодо його заміни іншим працівником і  передбачити це в наказі „Про розподіл обов'язків працівників відділу”.   
6.3. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них  вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом начальника відділу освіти з дозволу профспілкового комітету.
Робота у вихідний день компенсується наданням іншого дня відпочинку.
6.4. Начальник відділу залучає працівників до чергування у відділі. Графік чергування і його тривалість затверджує  начальник відділу освіти за погодженням з профспілковим комітетом.
Забороняється залучати до чергування у вихідні дні та святкові вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.
6.5. Надання відпусток визначається графіком, який затверджується начальником за погодженням з профспілковим комітетом і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.
Надання відпустки начальнику відділу оформляється розпорядженням Голови райдержадміністрації.
Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника, при умовах, передбачених ст.12 Закону України „Про відпустки”.
Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.
Забороняється ненадання  щорічної відпустки протягом двох років підряд.

6.7. Працівникам відділу освіти забороняється:
- змінювати на свій розсуд графік роботи;
- подовжувати тривалість перерви;
- передоручати виконання своїх трудових обов'язків іншому;
- без погодження з начальником відділу брати дні відпочинку за раніше відпрацьований час.

VІІ. Заохочення за успіхи в роботі.

7.1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інше досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення:
представлятись до нагородження державними нагородами;
присвоєння почесних звань;
відзначення грамотами;
іншими видами морального і матеріального заохочення.

7.2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої  трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах повноважень начальника відділу. Таким працівникам  надається також перевага при просуванні в роботі.
Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього  колективу відділу і заносяться до трудової книжки працівника.

VІІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

8.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
- догана;
- звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3,4,7,8 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про праці України.
За невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з  проходженням державної служби, а також за вчинок який порочить державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює до державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
- попередження про неповну службову відповідальність;
- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
8.2. Дисциплінарне стягнення застосовується начальником відділу освіти.
8.3. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди відповідного профспілкового органу  (профспілковий комітет).
До застосування дисциплінарного стягнення начальник відділу  повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови дати пояснення складається відповідний акт.
Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником керівником відділу освіти безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
8.4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
8.5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.
8.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте  до закінчення одного року.
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
Начальник відділу замість накладання дисциплінарного стягнення має право передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу (комісія по трудових спорах) .МОНУ

ХОДА

 ДНіО

ХАНО

ІРДА

ХРЦОЯО

Зараз — 19.10.2019

Відділ освіти Ізюмської РДА © 2019